czeslaw_list: (Я)
Pakul my razvažajem, vieryć nam albo nie, alie dzieci indyha ŭpeŭniena chodziać pa płaniecie.

Jak ich paznać i jak z imi mieć znosiny? )

                               http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif  
Viasioły i žycciaradasny chłopčyk, nazvany pry narodzinach Časłaŭ, voliaju liosu byŭ stvorany pa vyjavie i padabienstvie Boha. Takich dziaciej zavuć "indyha" .

CzeSław_346
Časłaŭ. U pieršy hod ad Kaliad Chrysta. Łuŭr .

Časłaŭ, jak bolšasć dziaciej, nie pa svajoj voli trapiŭ u dziŭny sviet, dzie liudzi žyvuć u sviecie hrachu, adčužany ad Boha, smakujuć ad dreva spaznanni dabra i zła, u spakusie ehosa być jak boh i vyjaŭliajuć saboj catanu ŭ gvałtavanni, hłupstve, słovabłudstvie, chłusni, marnasci, niespraviadlivasci, i ŭsio bolš i bolš apuskajučysia ŭ teatr ciemry, zajzdrosci, nianavisci i zła. Jany, i ich pravadyry, chacieli padparadkavać jaho svajoj voli - prymusić žyć pa zakonach rabstva, dzie ŭse prahnuć zajmieć siabar-siabra i ŭrvać sabie kavałak pabolš.

Chłopčyk dzivam acaleŭ ratujučysia ad ich i trapiŭ na vychavannie ŭ siamju vaŭkoŭ, dzie byŭ nazvany Maŭhli. Maŭhli — nie imia, a mianuška. Jano niepierakładalna. Jaho dała maci-vaŭčyca Sivahrak. Šarchan prychodziŭ i patrabavaŭ «svaju zdabyču», ale pryjomnaja maci Maŭhli, vaŭčyca Sivahrak (Sivahrak aznačaje «deman» — tak joj dali mianušku za liutasć u boju), naadrez admoviłasia addavać jaho i była hatova navat bicca. Urešcie Maŭhli prymajuć u čaradu. Jaho nastaŭnikam robicca miadzviedź Bali, a inšym i abaroncaj — pantera Bahira. Mnohija chibna ličać pryjomnym baćkam Maŭhli Akała, ale heta nie tak. Akała byŭ važakom čarady, Maŭhli, a pryjomnym baćkam «čałaviečaha dzicianiaci» (i, adpaviedna, mužam Sivahraka) byŭ inšy voŭk. Jaho imia nieviadomaje, jaho zavuć prosta «Baćka-voŭk».

Choć kamuści bačycca heta nierealna, ale Maŭhli navučyŭsia kazać pa-liudsku, pry tym całkam vyrazna. Choć jon trapiŭ da vaŭkoŭ kali jamu byŭ usiaho hod. Jon tłumačycca z pryjomnaj matkaj, jakaja ŭsynaviła jaho. Zachavalisia ŭ Maŭhli i ŭspaminy pra dziacinstva, prykładam, što jon liažaŭ na koŭdračku «čyrvonaj kvietki» (ahniu) i jamu było ciapło.

Kali Maŭhli padros, jamu daviałosia pieražyć šmat pryhod: jon trapliaje ŭ pałon da małpaŭ (banderłoham, - jak ich zavuć); adnaŭlaje ŭładu Akiły, jakoha «padstavili» padčas palavannia; vajuje z rudymi sabakami. Ale hałoŭnym jaho supiernikam tak i zastajecca Šarchan. Tyhr nie zmoh zabycca taho niaŭdałaha paliavannia, kali jon zastaŭsia biez zdabyčy.

Maŭhli ŭstaŭ na čale vaŭčynaj čarady. Narešcie pryjšoŭ čas paličycca z hałoŭnym voraham Maŭhli tyhram Šer-Chanam, jaki parušyŭ zakon pieramirja padčas zasuchi. U džunhlach prychodzić para abnaŭlennia, brosniennia i kachannia. Maŭhli smutna adčuvaje turbotu. (Ru →  Сотворенный по образу и подобию Бога).

Film pra Maŭhli )

Adnak, pryjšoŭ čas pakinuć čaradu ...  →   Viarnucca nazad da ludziej ,
czeslaw_list: (Я)
     czeSlaw_300   Časłaŭ

«Spaznaŭ ja, što ŭsio, što robić Boh, znachodzicca paviek: da taho niama čaho dadavać i ad taho niama čaho zmienšyć, - i Boh robić tak, kab stavilisia z hłybokaj pašanaj prad tvaram Jaho. Što było, to i zaraz josć, i što budzie, toje ŭžo było, - i Boh zakliča minułaje.

I pakłaŭ ja na serca pomysieł moj, kab šukać i daśledavać mudraściu ŭsio, što pad niebam robicca: hety prykry zaniatak daŭ Boh synam čałaviečym, kab kiravalisia im. Ja ŭsie dziei pabačyŭ, jakija pad soncam čyniacca, i voś, usio - marnaść i pahonia za vietram! Kryvoje nia vyprastajecca, i čaho niama, taho nielha źličyć. Havaryŭ ja z sercam maim i skazaŭ: voś, uźvialičyŭsia ja i zdabyŭ mudraści bolej za ŭsich, što byli da mianie nad Jerusalimam, i serca majo šmat nahledzieła mudraści ŭsiakaj i viedaŭ. Ekklezijast

I pakłaŭ ja na serca pomysieł moj, kab mudraść uviedać, spaścihnuć šalenstva i nierazumnaść; spaznaŭ, što i heta - pahonia za vietram. Bo pry mnohaści mudraści množycca j skrucha; i chto pamnažaje spaznańnie, toj pamnažaje i bol.

... ubačyŭ ja , što niama ničoha lepš, jak ciešycca čałavieku spravami svaimi: tamu što heta - dziel jaho, bo chto pryviadzie jaho pahladzieć na toje, što budzie pasla jaho?

Jašče bačyŭ ja pad soncam: miesca suda, a tam niapravasć; miesca praŭdy, a tam niapraŭda. I skazaŭ ja ŭ serca svaim: "spraviadlivaha i niazbožnaha budzie sudzić Boh; tamu što čas dla ŭsialakaj rečy i sud nad kožnaj spravaj tam". Skazaŭ ja ŭ serca svaim pra synoŭ čałaviečych, kab vyprabavaŭ ich Boh, i kab jany bačyli, što jany sami pa sabie žyvioły; tamu što dola synoŭ čałaviečych i dola žyvioł - dola adna: jak tyja pamirajuć, tak pamirajuć i hetyja, i adno dychannie va ŭsich, i niama ŭ čałavieka pieravahi pierad skacinaj, tamu što ŭsio - mitusnia!» (Ekklezijast)

Praciah   →   Teałahičnyja dasledavanni Časłaŭ List .


Nazad   →    Pra nas     
czeslaw_list: (Я)
                                       
, - świat ludzkich spraw, gdzie ludzie mieszkają w świecie grzechu, do jedzenia z drzewa poznania dobra i zła, egos pokusa tak jak bóg, wyrażając zła i coraz bardziej zanurza się w teatrze ciemności, zazdrość, nienawiść i zło. Widzę, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i Jego wypowiedzi. Lecz Szatan zwiódł człowieka. Grzech wszedł mężczyzna i skazany przez Boga wyklęty i wygnany.

«Сzłowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego , bo są dlań głupstwem , i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.» (1 Kor. 2:14).
________________________

Baču dziŭny sviet )

Бачу дзіўны свет )

Бачу дивний світ )

Вижу странный мир )

Praciah   →   I ŭbačyŭ Boh usio, što Jon stvaryŭ, i voś, dobra vielmi (Byćcio 1:1-31, 2:1-5) — Rełaks


©Časłaŭ List

Nazad   →   Hałoŭnaja   Adkazy na pytanni   Teałahičnyja dasledavanni Časłaŭ List
 
czeslaw_list: (Я)

Пока мы решаем, верить нам или нет, но дети индиго уверенно ходят по планете.

Как их узнать и как с ними общаться? )

Весёлый и жизнерадостный мальчик, названный при рождении Czesław, волею судьбы был сотворен по образу и подобию Бога. Таких детей называют "индиго".

CzeSław_346
Czesław. В первый год от Рождества Христа.  Лувр .

Czesław, как большинство детей, не по своей воле попал в странный мир, где люди живут в мире греха, отчуждены от Бога, вкушают от дерева познания добра и зла, в соблазне эгоса быть как бог и выражают собой Сатану в растлении, глупости, словоблудстве, лжы, суетности, несправедливости, и все более и более погружаясь в театр тьмы, зависти, ненависти и зла. Они, и их вожди, хотели подчинить его своей воле - понудить жить по законам рабства, где все алчут поиметь друг-друга и урвать себе кусок побольше.

Мальчик чудом уцелел спасаясь от них и попал на воспитание в семью волков, где был назван Маугли. Маугли — не имя, а прозвище. Оно непереводимо. Его дала мать-волчица Ракша. Шерхан приходил и требовал «свою добычу», но приёмная мать Маугли, волчица Ракша (Ракша означает «демон» — так её прозвали за ярость в бою), наотрез отказалась отдавать его и была готова даже драться. В конце концов Маугли принимают в стаю. Его учителем становится медведь Балу, а другом и защитницей — пантера Багира. Многие ошибочно считают приемным отцом Маугли Акела, но это не так. Акела был вожаком стаи, Маугли, а приемным отцом «человеческого детеныша» (и, соответственно, мужем Ракши) был другой волк. Его имя неизвестно, его называют просто «Отец-волк».

Хотя кому-то видится это нереально, но Маугли научился говорить по-человечески, причем вполне внятно. А ведь он попал к волкам, когда ему был всего год. Он объясняется с приёмной матерью, которая усыновила его. Сохранились у Маугли и воспоминания о детстве, например, что он лежал на одеяльце «красного цветка» (огня) и ему было тепло.

Когда Маугли подрос, ему пришлось пережить много приключений: он попадает в плен к обезьянам (бандерлогам, как их называют); восстанавливает власть Акелы, которого «подставили» во время охоты; сражается с рыжими псами. Но главным его противником так и остаётся Шерхан. Тигр не смог забыть той неудачной охоты, когда он остался без добычи.

Маугли встал во главе волчьей стаи. Наконец пришло время рассчитаться с главным врагом Маугли тигром Шер-Ханом, который нарушил закон перемирия во время засухи. В джунглях приходит пора обновления, цветения и любви. Маугли смутно чувствует беспокойство.

Фильм о Маугли )


Однако, пришло время покинуть стаю и   →   вернуться обратно к людям .
_______________

Читать в оригинале   →   Časłaŭ – Stvorany pa vyjavie i padabienstvie Boha .


Назад   →    О нас   Дети индиго   Kомпьютерная фотография Časłaŭ List   Беседы об искусстве c Časłaŭ List  
czeslaw_list: (Я)
 «Всегда радуйтесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия ... Всё испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» (1Фес. 5:16-22)

          «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма», (Бытие 1,2)

     czeSlaw_300   Časłaŭ

"Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, - и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, - и Бог воззовет прошедшее.

 ... увидел я , что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его, ибо кто приведёт его посмотреть на то, что будет после него? Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные; потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все - суета!

И сказал я в сердце своем: "праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там!"  (Книга Екклесиаста) .

     "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?" (1Кор.3:16-17)


Исследования:

Священник, приехавший в маленькую деревню, где он будет читать проповедь вечером, спросил у мальчика, как попасть в церковь. После того, как мальчик показал ему дорогу, священник сказал:
- Приходи сегодня вечером и приводи всех своих друзей!
- Зачем? — спросил мальчик.
- Потому что я буду рассказывать, как попасть на небеса, — ответил священник.
- Вы шутите! — засмеялся мальчик. — Вы даже не знали, как попасть в церковь!
______________________________________

«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать.» (1Фес.5:4)

Вижу странный мир, где люди вкушают от дерева познания добра и зла, в соблазне эгоса быть как Бог
Божие творение и Его замысел – Тайна человеческой жизни
Сатана — враг замысла Божия о человеке и человечестве
Сатана в изобразительном исскусстве. Страшный суд
Мир не стал безнравственным только сейчас, он всегда был таким
Религиозное зомбирование – Секреты манипуляций
Вот народ, что живет отдельно, и между народами не числится (Тора)
Иудаизм – Тора и синагога
Исследование Ислама
Ислам - империя веры. Начала религии
Ислам без маски – Все, что нужно знать об исламе
Религия проповедующая смерть – Правда об исламе
Бахаизм
Пришли тёмные века продолжающиеся уже более 1700 лет — Отступление церкви
Истинная церковь?!
Об организации "Свидетели Иеговы" – Что скрывается от обывателей?
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1Ионна 2:15)
Плоть вынуждает человека делать зло, которого он не желает и не даёт ему делать добро к которому стремится
Величайшим событием в жизни человечества является пришествие на землю Иисуса Христа
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоанн 14:6)
Сегодня я спас человека
С новозаветного времени дерево жизни это Бог во Христе - как Дух жизни

Ученые о Боге
Библия не пытается доказать реальность Божьего существования, она говорит о Нём как о реальности
Человек без веры в Бога видит в Библии лишь букву
«Не обвиняйте, чтобы не быть обвиненными, ... » (Мф.7:1)
«Сердце мудрого делает язык его мудрым. Язык глупого – гибель для него» (Притч. 16:23, 18:7)
Ответы на часто задаваемые вопросы о христианской вере и жизни
Библейская и атеистическая "антропология" о Боге, душе и теле
Какими были ранние христиане
Раскол христианской религиозной церкви
Библия
Кто написал Библию: Ветхий Завет и Новый Завет!?
Понятие справедливость, праведность, правда, в Ветхом и Новом Заветах
Настоящее христианство
Понятие конфессия, секта, ересь
Что такое церковь в свете учения Нового Завета?
Основные положения вероучения внеконфессиональных христиан
Свидетельство внеконфессионального христианина
Всегда радуйтесь
Христиане должны признать всех, кто со Христом - кого признал Господь как Своих детей
Религия есть вера в мертвого и бессильного Бога
Тайна о тайных обществах
Религия и власть мира - Как создавались исторические мифы - Крещение Руси
Как Москва захватила религиозную власть
Мартин Лютер. Если мне скажут, что завтра наступит конец света, то ещё сегодня я посадил бы дерево
Ложь и ересь патриотизма
Ересь патриотизма
До Босха искусство никогда не поднималось до такой глубины — Загадки Иеронима Босха
Кто такие христиане? Ответы на часто задаваемые вопросы
Кто такой христианин, в чём смысл?
Князь Владимир в Киевской Руси 1020 лет назад
Москва — Третий Рим. Русская концепция
Что такое совесть?
Каждый человек знает что он не идеален, но в душе уверен что он самый лучший
Рой Бренсон. Являются ли баптисты протестантами? Краткая история баптистской церкви
Многим не известен тот факт, что баптисты не являются протестантами
Историю баптистов можно проследить на протяжении всего пути со времен Христа
Вернон Ч. Лайнос. Почему баптисты не протестанты
Анатомия греха - от Адама и Евы, до дней сегодняшних
Kniha Staroha zapavietu Biblii: Byćcio - Hrechapadzieńnie (By)
Не самоуверен ли человек говоря о своей вере и праведности?! Проверь себя
Служить, а не быть обслуживаемым или слугой
Что такое любовь?
Отлучение Льва Толстого от организации "Русская Православная Церковь"
Мы имеем дело с преступной религиозной организацией, - РПЦ
Православие в Законе – Современное российское православие
Тайны и преступления Ватикана – Царство Божье или церковное царство?
Крещение – одно из важнейших таинств, при котором происходит соединение человека с Богом
В экономическом отношении Русская православная церквь представляет собой гигантскую корпорацию
Смертная казнь и Библия
Должны ли мы слепо отдавать деньги - хоть десятину или пожертвования в церковь?
Проповедуемая ложь о десятине для христиан выживающих за счет заработка или на социальное пособие
Тринадцать коротких видео, которые расширяют сознание, выводят из зомбированного мышления и вправляют мозг
Сьвятая Бібля з мовы грэцкае на вялікалітоўскую (беларускую) у перакладзе Яна Станкевіча
Usio idzie ŭ adno miesca: ŭsio adbyłosia z prachu i ŭsio vierniecca ŭ prach (Ekklezijast)

«Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Рим. 14:12)


©Časłaŭ List

Назад   →   Ответы на вопросы   Теология

czeslaw_list: (Я)
      Главная   О нас   Статьи   Библиотека   Медиатека   Услуги   Цены   Пациенты   Контакты

                                                        

                       «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма», (Бытие 1,2)


  http://img-fotki.yandex.ru/get/3512/cze2008.c/0_10f08_e5d793d2_L    Czesław   —  художник своего времени: архитектор, живописец, педагог. 

Искусствоведение, искусствознание

Эпохи и направления в истории изобразительного искусства
Шедевры и классика мирового искусства
Энциклопедия мирового искусства
Шедевры Лувра. 800 самых известных картин. Часть 1 и 2
Шедевры мировой живописи. - Картины великих художников
Тайны Микеланджело Буонарроти
Леонардо да Винчи - Неизвестные страницы биографии
Питер Брейгель — Один из величайших мудрецов в искусстве Северного Возрождения
До Босха искусство никогда не поднималось до такой глубины — Загадки Иеронима Босха
Картина-диптих нидерландского живописца Герард Давид «Сдирание кожи с продажного судьи»
Сатана в изобразительном исскусстве. Страшный суд
Помпеи - Последний день Помпеи. Картина гибели
Поль Сезанн — французский художник-живописец, яркий представитель постимпрессионизма
Časłaŭ List — Mastak svajho času

Красота и красивость
Кто же этот известный человек?
Как реагировать на критику?!
Люди с низкой самооценкой
О создании выразительного снимка
Портрет
Гламур в художественной фотографии
Искусство художественного жанра «Ню»
Настоящее искусство свободно от правил, и все же эти знания могут сделать ваши фотографии лучше
Этот вид фотографий редко бывает скучным лишь её автору
Фотография не всегда в искусстве, а скорее в утилитарности
Основы композиции в фотографии

Рей Цезар. Культовый художник поп-сюрреализма
Аршанская бітва 1514 года, у якой войска ВКЛ перамагло армію Маскоўскай дзяржавы (By, Ru, Рl)
Ян Матэйка - Бітва паміж злучаным войскам Польшчы і ВКЛ, і войскам Тэўтонскага ордэна 15 ліпеня 1410 года (By)
Прижизненные портреты Петра I
Рей Цезар. Культовый художник поп-сюрреализма
Анри Картье Брессон. Советы от классика фотографии
Zdjęcia na osi czasu
Фотография после реставрации
Римантас Дихавичюс. Цветы среди цветов
Обнаженное искусство Андрея Разумовского
Art & Fashion фотография
Kampiutarnaja fatahrafika Czesław List
Креативная фотография

Все документальные онлайн-фильмы про художников (1950 - 2005)
Google Art Project – сервис, позволяющий совершать туры по музеям и художественным галереям
Лучшие фотографии по версии фотосайтов
Лепшыя прэс-фатаграфіі ў Беларусі 2012 па версіі BELARUS PRESS PHOTO


Назад   →   Искусство   Галерея
czeslaw_list: (Я)
        http://img-fotki.yandex.ru/get/3512/cze2008.c/0_10f08_e5d793d2_L    Časłaŭ List. Aŭtapartret. Pałatno, aliej.

Časłaŭ List — Mastak svajho času: architektar, mastak i piedahoh.

"Mastak vałodaje viedami fiłasofii kultury maliaŭničaha bačannia i vykanannia škoł starych majstroŭ, u maliarstvie abapirajecca na fiłasofiju i tradycyi realistyčnaha mastactva, jak kłasičnaha, tak i sučasnaha. Srodki vyjaŭlienčaha mastactva skarystaje tolki dla razvažanniaŭ i spaznannia, a nie dla "rabiennia" pryhožaha maliunka. Mastak pakazvaje hłyboka pračułyja, pieražytyja i pradumanyja siužetna-tematyčnyja kampazicyi, što dazvaliaje navat u kamiernych tvorach adčuć rysy manumientalnasci. Jaho chvaliujuć siužety, što dazvaliajuć vyjavić fiłasofiju byccia i psichałahičny stan. U naciurmortach, partretach, žanravaj karcinach mastaka, ułasciva dakładnaje bačannie prastory i formy, pošuk prostaj, ale ŭ taksama čas aryhinalnaj kampazicyi i kałiarytu" (Ł. Kiryłavа).


http://img-fotki.yandex.ru/get/3508/cze2008.c/0_1178a_7e27b51_-1-L
Sviatło što sychodzić ź niabiosaŭ. Pałatno, alej. 48х64. 2000


Продолжение )


©Časłaŭ List

Nazad   →   Pra nas   Mastactva   Hutarki pra mastactva z Časłaŭ List   Haliereja

Profile

czeslaw_list: (Default)
czeslaw_list

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11 1213 141516 17
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 01:27 am
Powered by Dreamwidth Studios